TIN M?NG S? S?NG

  CHNG TRNH PHT THANH CNG GIO                                
                                                                                                                                                                                        

 

 Pht Thanh Trong Tuần

 

                   106.3 FM Nam California vo quyền chọn nhị nhân Thứ Su hằng tuần từ 7:30 tới 8 giờ tối

 
 Qu Trnh Hoạt ộng
 
 
 Gio Sĩ Lời Chagiao dịch nhị phân
 
 
 Hnh Trnh Việt Nam
 
 
 Hn Nhn Mầu Nhiệm
 
 
 Cơn Kht Ni Sọ
 
 
 Khổ Nạn Tử Gi
 
 
 iệu Nhạc Lời Ca
 
 
 Vui Mừng v Hy Vọng
 
 

 ường Tnh Thập Gi

 
 
 Chuỗi Ngọc Yu Thương
 
 

n Tnh Thnh

 
 
. Đm Thnh V Cng
 
 
. Cha Trần Đnh Thủ
 
 
. Ba Mệnh Lệnh Fatima
 
 
. Cha Kit Vượt Qua
 
 
. Thnh Giả Nhận Định
 
 

Tnh Ca ời Tận Hiến

 
 
Thời iểm Maria
 
 
Thiếu Nhi Fatima
 
 

Nhm Vo Đời 

Chủ Trương v Thực Hiện

Tống Văn Tuệ - giao dịch quyền chọn ở việt nam Cao Tấn Tĩnh - Bi Thy Nga - Bi Kiều Hạnh

Linh Hướng

Lm Nguyễn Đức Thiệp, CMC

Lin Lạc:

P.O. Box 656

Midway City, CA 92655

Điện Thoại (909) 899-3590

Điện Thư:

vaodoi@tinmungsusong.org