TIN MỪNG SỰ SỐNG

  CHƯƠNG TR�NH PH�T THANH C�NG GI�O                                                    
                                                                                                                                                                                        

 

 Ph�t Thanh Trong Tuần

 

                   106.3 FM Nam California v�o Thứ S�u hằng tuần từ 7:30 tới 8 giờ tối

 
� Qu� Tr�nh Hoạt �ộng
 
 
� Gi�o Sĩ Lời Ch�a
 
 
� H�nh Tr�nh Việt Nam
 
 
� H�n Nh�n Mầu Nhiệm
 
 
� Cơn Kh�t N�i Sọ
 
 
� Khổ Nạn Tử Gi�
 
 
� �iệu Nhạc Lời Ca
 
 
� Vui Mừng v� Hy Vọng
 
 

� �ường T�nh Thập Gi�

 
 
� Chuỗi Ngọc Y�u Thương
 
 

�n T�nh Th�nh

 
 
. �m Th�nh V� C�ng
 
 
. Cha Trần Đ�nh Thủ
 
 
. Ba Mệnh Lệnh Fatima
 
 
. Ch�a Kit� Vượt Qua
 
 
. Th�nh Giả Nhận Định
 
 

T�nh Ca �ời Tận Hiến

 
 
Thời �iểm Maria
 
 
Thiếu Nhi Fatima
 
 

Nh�m V�o Đời 

Chủ Trương v� Thực Hiện

Tống Văn Tuệ - Cao Tấn Tĩnh - B�i Th�y Nga - B�i Kiều Hạnh

Linh Hướng

Lm Nguyễn Đức Thiệp, CMC

Li�n Lạc:

P.O. Box 656

Midway City, CA 92655

Điện Thoại (909) 899-3590

Điện Thư:

vaodoi@tinmungsusong.org